/*Blog Module equal*/

ALGEMENE EN PRIVACY VOORWAARDEN

AANMELDING
Voorafgaand aan alle opleidingen vindt op individuele basis een intakegesprek plaats. Tijdens dit intakegesprek maken we kennis en onderzoeken we samen of en welk aanbod het beste bij de situatie en wensen van de deelnemer past. Een afspraak voor een intakegesprek gaat via het invullen van het aanmeldingsformulier via de website. Na afloop van dit intakegesprek ontvangt de deelnemer een link naar het inschrijfformulier voor de betreffende opleiding. Wanneer dit is ingevuld en verstuurd, ontvangt de deelnemer direct een automatisch bericht en daarna binnen enkele dagen de officiële bevestiging van deelname. De factuur ontvangt de deelnemer op een later moment. G-ode Opleiding & ontwikkeling draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie van de deelnemer.

VOORWAARDE TOT DEELNAME
G-ode opleiding & ontwikkeling verzorgt trainingen en opleidingen waarbij groei in de persoonlijke sfeer alsmede het maatschappelijk functioneren centraal staat. Een deelnemer start een opleiding om het gehele potentieel aan kwaliteiten te leren kennen en in te zetten in het dagelijks bestaan. Uitgangspunt is dat je op jezelf kunt vertrouwen en dat je daardoor ook actief je vertrouwen kunt schenken. Alleen mensen die aangesproken willen worden op hun eigen doen en laten kunnen zich inschrijven voor een opleiding, met als voorwaarde het intakegesprek en aanwezigheid in de blokken. Aanwezigheid van alle deelnemers is voor ons vanzelfsprekend en dus een basisvoorwaarde. Geen van de opleidingen kan gedeeltelijk gevolgd worden, elk onderdeel is essentieel voor het geheel.

VERANTWOORDELIJKHEID
Uiteraard is degene die de leiding heeft in de opleiding verantwoordelijk voor een goede overdracht van de stof. Maar het is niet zo dat de deelnemer ‘met zich laat doen, omdat de ander wel zal weten wat goed voor hem/haar is’. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor wat er met hem/haar gebeurt. Dat geldt ook als deelnemers onderling met elkaar werken. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de deelnemer en/of de gevolgen van deelname aan de groep.

STUDIEBELASTING
De studiebelasting is de totale hoeveelheid tijd die je nodig hebt voor het volgen van een opleiding. De studiebelasting is opgebouwd uit contacturen, intervisie-uren en voorbereidingsuren. Het aantal contacturen betreft de uren die je doorbrengt in de groep tijdens de blokken (modules). Daarnaast zijn er intervisiemomenten waarbij de deelnemers onderling, individueel of in subgroepjes samenkomen. Hiervoor maken de deelnemers zelf de afspraken tussen de blokken. Per opleiding kan de opzet verschillen. Bij een aantal opleidingen zijn er ook supervisiemomenten tussen deelnemer en begeleider.

STUDIEBOEKEN
Bij inschrijving ontvang je een literatuurlijst met per blok aangegeven welke boeken verplicht zijn en welke boeken ter inspiratie aanbevolen worden. De opleidingskosten zijn exclusief de aanschaf van boeken. Tijdens een opleiding worden soms kosteloos readers en ander cursusmateriaal verstrekt. Het eigendomsrecht en de copyright berust bij G-ode opleiding & ontwikkeling

AFLUITING VAN DE OPLEIDING
Vanwege het feit dat bij G-ode opleiding & ontwikkeling persoonlijke groei voorop staat wordt er niet gewerkt met een (afsluitend) examen en worden er geen diploma’s verstrekt.

UITSLUITING VAN DEELNAME
G-ode opleiding & ontwikkeling behoudt het recht om in uitzonderlijke gevallen een deelnemer eenzijdig uit te sluiten van verdere deelname. Het kan hierbij gaan om zaken als onvoldoende aanwezigheid tijdens de opleidingsblokken, het vertrek van een deelnemer tijdens opleidingsblokken of verstoring van het groepsproces.

ANNULEREN VAN EEN OPLEIDING BIJ TE WEINIG DEELNEMERS
Wanneer er zich voor een opleiding te weinig deelnemers hebben opgegeven, zal G-ode opleiding & ontwikkeling naar een passende oplossing zoeken. Er wordt mogelijk een alternatief geboden, altijd in overleg met de deelnemers. Al geïnde opleidings- en verblijfkosten worden gerestitueerd.

KLACHTENPROCEDURE
G-ode opleiding & Ontwikkeling streeft naar totale tevredenheid van haar deelnemers en klanten. Toch kan het voorkomen dat  de deelnemer of klant niet helemaal tevreden is. Heeft een deelnemer aan een opleiding, een loopbaantraject of een bezinningstocht een klacht dan probeert hij/zij deze eerst met de trainer of coach op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij/zij een klacht indienen.

Zie rest van klachtenprocedure die al beschreven is.

BETALINGSVOORWAARDEN
Betalingsvoorwaarden lezingen en activiteiten

Na inschrijving van een activiteit via de website, ontvangt de deelnemer automatisch een bevestiging per e-mail. Betaling geschiedt via een factuur. Bij lezingen dient de bevestiging per e-mail als entreebewijs. Bij activiteiten ontvangt de deelnemer voorafgaand aan de activiteit een e-mail met de laatste informatie en de routebeschrijving.

Annuleringsvoorwaarden lezingen
Bij het annuleren van een lezing door de deelnemer wordt er geen restitutie verleend.
Wanneer G-ode opleiding & ontwikkeling de lezing wegens omstandigheden annuleert, wordt er wel restitutie verleend, het geld wordt dan teruggestort.

Annuleringsvoorwaarden activiteiten
Na inschrijving van de deelnemer geldt de volgende wettelijke regeling: de annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
Na inschrijving van een activiteit via de website, ontvangt de deelnemer via e-mail een bevestiging.

Bij annuleren binnen twee weken voorafgaand aan een activiteit betaalt de deelnemer 100% van de totale kosten.
Bij annuleren tussen twee en vier weken voorafgaand aan een activiteit betaalt de deelnemer 50% van de totale kosten.
Bij annuleren meer dan vier weken voorafgaand aan een activiteit betaalt de deelnemer 25% van de totale kosten.

Betalingsvoorwaarden Opleidingen en Workshops
Na het digitaal invullen van het inschrijfformulier ontvangt de deelnemer een e-mail ter bevestiging. Hiermee is de deelnemer officieel ingeschreven. De deelnemer ontvangt een factuur aan de hand van de gegevens die ingevuld zijn op het inschrijfformulier. De factuur bestaat uit een totaalbedrag wat bestaat uit opleidings- en verblijfkosten, en eventuele betalingsafspraken. Op de factuur staat aangegeven wanneer de betaling bij G-ode opleiding & ontwikkeling binnen dient te zijn. Indien de deelnemer afspraken wil maken over de wijze van betaling (bijvoorbeeld het betalen in termijnen) kan de deelnemer contact opnemen met het kantoor.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Opleidingen en Workshops

Na inschrijving van de deelnemer geldt de volgende wettelijke regeling: de annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
Na inschrijving aan een opleiding of traject zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
De annuleringsregeling is als volgt:

Bij annuleren meer dan acht weken voor aanvang van een opleiding of traject brengen wij 10% van de overeengekomen prijs in rekening. Bij annuleren tussen acht en vier weken voor aanvang brengen wij de 20% van de prijs in rekening. Bij annuleren tussen vier en twee weken voor aanvang brengen wij 50% van de prijs in rekening. Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang brengen bij 100% van de overeengekomen prijs in rekening. Bij tussentijds beëindigen van een opleiding of traject wordt geen restitutie verleend.

In geval van ziekte gedurende een opleiding of traject zal in samenspraak met de deelnemer naar een passende oplossing gezocht worden. Bij een eventuele restitutie wordt dit binnen 30 dagen verrekend.

Annuleringsvoorwaarden Bezinningstocht
Bij annulering door de reiziger is deze de volgende bedragen verschuldigd:
• Bij annuleren tot 56 dagen voor vertrek: de aanbetaling (20% van de reissom met een minimum van €35,-)
• Bij annuleren tussen de 56e en 42e dag voor vertrek: 30% van de reissom
• Bij annuleren tussen de 42e en 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom
• Bij annuleren tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom
• Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom
• Bij annuleren binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

PRIVACYVERKLARING
Privacyverklaring deelnemers
Voor G-ode opleiding & ontwikkeling is jouw privacy belangrijk. Daarom doen we er alles aan om dat te beschermen. Onze belofte is:

Wij zijn zorgvuldig met je gegevens. Je kunt erop rekenen dat je gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet. Wij verkopen je gegevens niet aan derden. Wij respecteren de keuzes die je ten aanzien van je privacy maakt. Met de bedrijven die voor ons de automatisering, de website en de database beheren, hebben wij expliciete overeenkomsten dat zij alle zorgvuldigheid in acht nemen om de privacy te beschermen.

Wat gebeurt er met je persoonsgegegevens?
Wij hebben persoonsgegevens nodig om je in te kunnen schrijven voor een lezing, informatieavond of activiteit. Daarbij hebben we zorgvuldig gekeken dat we zo min mogelijk informatie van je vragen. De informatie wordt bij ons opgeslagen in een beveiligde database. Als je vijf jaar niet meer actief bij ons bent, verwijderen we je gegevens uit die database. Als je deelneemt aan een opleiding of traject worden je gegevens tien jaar bewaard.

Deelname aan lezingen en activiteiten
Wanneer je bij ons een lezing of groepsactiviteit volgt, zullen we een deelnemerslijst sturen naar de deelnemers. Op de lijst staan je naam, adres en telefoonnummer. Ook sturen wij bij een meerdaagse, deelnemerslijsten met dieet- en kamerwensen naar de locaties waar onze activiteiten plaatsvinden. Op het inschrijfformulier geef je toestemming om dit te doen. Je kunt ook aangeven dat je dat niet wilt. Wij respecteren daarin je wens.

Extra bij deelname aan opleidingen
Bij de opleidingen maken we ook een noodlijst. Dit is een lijst waarop gegevens staan van naasten die we kunnen bereiken in geval jou als deelnemer iets overkomt. Deze lijst wordt verspreid onder de deelnemers en de betrokken begeleiders. Met alle gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Je kunt ook aangeven dat je dat niet wilt. Wij respecteren daarin je wens.

Versturen van mailingen
Voor alle mailingen (digitale activiteitenagenda’s en blogs) die we regelmatig versturen, vragen we je expliciete toestemming. Je kunt je hiervoor op een gemakkelijke wijze uitschrijven.

Controleren en aanpassen
Je kunt te allen tijde je gegevens die bij G-ode opleiding & ontwikkeling bekend zijn opvragen en inzien, laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kun je te allen tijde je toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken. Je kunt een klacht indienen als je van mening bent dat G-ode opleiding & ontwikkeling bovenstaande niet waarmaakt.

 

FINANCIELE ONDERSTEUNING
Termijnbetaling/verdeling van betaling
Het is mogelijk om de kosten voor een opleiding in termijnen te betalen. Je kunt op het inschrijfformulier aangeven in hoeveel termijnen je wilt betalen. De betalingen moeten vallen binnen de looptijd van de opleiding. Het is ook mogelijk een deel van de kosten particulier en een deel zakelijk (door je werkgever) te laten betalen. Op het inschrijfformulier kun je aangeven hoe je dit wilt afspreken.

Betalingsregeling/korting
Indien je financiële draagkracht onvoldoende is om aan een opleiding deel te nemen, is het in sommige gevallen mogelijk een kortingsregeling te treffen. Je neemt dan contact op met Geke Bouwman. Zij kijkt met je naar je financiële situatie en wat er mogelijk is.

Vaak ook zijn werkgevers bereid om (een deel van) de kosten van een opleiding op zich te nemen.

Belastingdienst
De mogelijkheid om scholingskosten af te trekken bij je belastingaangifte is verlengd tot medio 2021. Het is mogelijk voor particulieren om studiekosten af te trekken. ZZP’ers kunnen te allen tijde de studiekosten opvoeren als bedrijfskosten. Informeer bij je belastingadviseur over de mogelijkheden. Mogelijk kun je de opleidingskosten, studieboeken en supervisie aftrekken van de inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de voorwaarden.